Historie

Historie sboru

V roce 1999 oslavil sbor 100 let trvání o svého založení. Sbor byl založen v roce 1899 a čítal 18 členů činných a přispívajících. Výcvik prováděl bratr Kolombiovsky z Kostelce nad Černými lesy. Již od založení byl sbor velmi činný a v obci si získal respekt jako prospěšná organizace.
Ruční stříkačku zakoupila obce od firmy Smejkal ze Smíchova za 800 zlatých-část peněz darovali občané, část pocházela z panství liechtesteinského.

V roce 1900 se sbor rozrostl na 22 členů činných a 9 přispívajících.
V témže roce založil knihovnu, která byla později přičleněna k obecní – čítala 141 svazků knih. Již 24. června 1900 proběhlo v obci první veřejné cvičení za účasti sedmi sousedních sborů. V následujícím roce se sbor opět rozšířil-měl 20 členů činných a 11 přispívajících. V roce 1902 byla zřízena sborová lékárnička,
Později převedena na obecní. V letech 1903-14 se členská základna měnila, avšak sbor se neustále zapojoval při požárech: 1904 v Krupé, v Tuchorazi a v Přehvozdí, 1905 v Tuchorazi a Vrátkově, 1907 v Kozojedech a v Přehvozdí, 1909 v Tuchorazi a lese Obora (jak jsme se dočetli v kronice, v tomto období sbor zasahoval ještě šestkrát).

Ačkoliv se zachovalo velice málo dokladů o jeho činnosti, je vidět, že až do první světové války byli zdejší hasiči velmi aktivní. Po dobu války činnost zcela ustala. Po vzniku samostatného Československa, přesněji v roce 1920, začala v Přehvozdí pracovat druhá generace hasičů.

Činných členů bylo 17, přispívajících 5. V roce 1921 založily desetičlenné družstvo také ženy. Dne 10. června 1923 se konal 36. župní sjezd hasičské župy
podlipanské, kde nás zastupovalo 12 přehvozdeckých mužů a žen.
Při slavnostním zahájení sjezdu byl vysvěcen prapor. O necelý rok později (dne 4. května 1924) se zase pořádala slavnost u příležitosti 25. výročí založení sboru, kterou v hojném počtu navštívili také zástupci okolních obcí. V roce 1928 se dva členové – Karel Šindelář
(starosta) a Karel Hlaváček (jednatel) zúčastnili třetího sjezdu slovanského hasičstva v Praze.
Až do roku 1938 tak sbor pracoval podle svých možností. Byla postavena hasičská zbrojnice a sbor se zapojoval do práce svazků župy podlipanské, vyjížděl na cvičení, která byla podle zápisů četnictva úspěšná.
V době okupace se činnost omezila na nařízené akce, obnovena byla až po skončení druhé světové války. Členů ale nepřibývalo, neboť část občanů se po válce odstěhovala do pohraničí. V roce 1947 tak celý přehvozdecký hasičský sbor čítal 15 členů činných a další čtyři přispívající.
V roce 1953 dostal sbor novou motorovou stříkačku PS-8, která slouží po opravách dodnes.
Sbor se stejným jménem pracoval až do roku 1960. Své povinnosti plnil dobře a v obci se zapojil při pořádání kulturní činnosti – tanečních zábav a divadla. Poté, co v roce 1960 přešla obec pod okres Kolín, byla i požární ochrana rozdělena do nových okrsků.

V roce 1963 byl ustaven okrsek č. 28 ve složení obcí: Tisimice, Mrzky, Limuzy, Vrátkov, Přistoupim, Tuchoraz, Přehvozdí.
Práce našeho okrsku se rozbíhala zvolna, ale během několika příštích let se okrsek zviditelnil a byl hodnocen jako jeden z nejlepších na okrese. Velitelem okrsku byl Jaroslav Merell a instruktorem Jaroslav Cmíral.
S mladými členy se sbor začal zapojovat velmi aktivně do práce okrsku, pořádal cvičení, zájezdy i zábavy.

Soutěžní družstvo se účastnilo soutěží v požárním útoku-tehdy ještě nasucho.
V roce 1967 se hasiči po dohodě s MNV rozhodli, že přestaví požární zbrojnici. Dne 24. dubna byla zbořena stará zbrojnice a v říjnu dokončena nová budova, k jejímuž slavnostnímu otevření došlo při listopadovém posvícení.

Za tento úspěch sbor obdržel čestné uznání okresního i krajského výboru. Na stavbě se nejvíce zapojil Josef Říha, Jaroslav Merell starší, Cyril Čičmanic a Jaroslav Vondráček, upřímný dík však patří všem. Sbor přilákal nové
členy-hasičů bylo v té době u nás padesát, a dokonce bylo znovu ustaveno ženské družstvo. Bylo tak úspěšné, že v roce 1979 vyhrálo okresní soutěž a o rok později postoupilo do krajského kola. Členové pracovali pro sbor a obec,
věnovali se i dětem-pořádali dětské dny, zájezdy, výlety za kulturou a krásami naší vlasti.
 A v této činnosti ve spolupráci se Sokolem pokračují dodnes. Přejme si, aby tomu tak bylo i nadále.

 

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain